ปัจจุบันมีการเปิดสอนภาษาเยอรมันในระดับมัธยมศึกษาเพียง 2 แห่งเท่านั้นในจังหวัดนครปฐม คือในโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และในโรงเรียนกาญนาภิเษก ... เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการ และสร้างทางเลือกให้กับนักเรียนที่สนใจศึกษาภาษาเยอรมัน และสามารถใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อ ในระดับมหาวิทยาลัย ครูมีแนวความคิดที่จะเปิดสอนภาษาเยอรมันในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สำหรับนักเรียนแผนการเรียนอังกฤษ - เยอรมัน ควบคู่กับแผนการเรียนอังกฤษ - ฝรั่งเศส, อังกฤษ - จีน และอังกฤษ - ญี่ปุ่น ซึ่งเปิดสอนอยู่แล้ว ... และได้เสนอโครงการอย่างเป็นทางการต่อฝ่ายบริหาร ถึง 2 ปีซ้อน แต่โครงการไม่ได้รับความเห็นชอบ ...

ในปีการศึกษา 2556 โรงเรียนเปิดสอนภาษาเยอรมัน (แบบกระมิดกระเมี้ยน) เป็นวิชาเลือก (แต่บังคับ) ในหลักสูตร โรงเรียนมาตรฐานสากล ให้แก่นักเรียนชั้น ม. 4/2, 4/4 และ 4/6

ในปีการศึกษา 2559 โรงเรียนได้ขอตำแหน่งครูประจำการภาษาเยอรมัน 1 ตำแหน่ง และ นางสาวพิรุฬห์สิริ แก้วรักษา ได้มาเริ่มการบุกเบิกภาษาเยอรมันในโรงเรียนราชินีบูรณะ โดยในภาคเรียนที่ 1 เปิดสอนกิจกรรม และภาคเรียนที่ 2 ได้เปิดสอนรายวิชาเพิ่มเติมให้กับนักเรียนระดับชั้น ม. 4/7ก, 4/7ข, 4/8 และ 4/9 และบางชั้นเรียนของระดับ ม. 1 และ ม. 2 ... ในปีการศึกษา 2560 เริ่มเปิดแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-เยอรมัน โดยมีนักเรียนรุ่นบุกเบิกจำนวน 10 คน ซึ่งทำให้ที่โรงเรียนราชินีบูรณะ เป็นอีก 1 โรงเรียนที่เปิดสอนภาษาต่างประเทศที่ 2 ครอบคลุมภาษาสำคัญๆ ถึง 4 ภาษา ... ในปีการศึกษา 2563 ครูภาษาเยอรมันคนปัจจุบันได้ขอลาออกจากราชการ ...

[อัพเดตล่าสุด ... ] นางสาวสุธิดา เอี่ยมนาคะ ครูอัตราจ้าง มาทำหน้าที่แทนตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ... แต่ดูเหมือนแผนการเรียนภาษาเยอรมันที่โรงเรียนราชินีบูรณะ คงจะปิดตัวลง ในปีการศึกษา 2564 เพราะนักเรียนชั้น ม. 3 เลือกเรียนแผนนี้เพียง 9 คน จึงเป็นข้ออ้างของฝ่ายอำนวยการและฝ่ายวิชาการ ที่จะยุบภาษาเยอรมัน แล้วเอาภาษาต่างประเทศที่ 2 ได้แก่ภาษาฝรั่งเศส ไปรวมกับแผนการเรียนอังกฤษ-คณิตศาสตร์ และภาษาญี่ปุ่น ไปร่วมกับภาษาเกาหลี แล้วไปเปิดแผนการเรียนวิทยาศาสตร์อีก 1 ห้อง (รวมเป็น 7 ห้อง) และแผนการเรียนภาษาจีนอีก 1 ห้อง (รวมเป็น 3 ห้อง) ทั้งนี้ เป็นเพราะนักเรียนชั้น ม. 3 เลือกแผนวิทยาศาสตร์ และภาษาจีนมาก ... น่าเสียดาย !!

- ปัจจุบัน (ปีการศึกษา 2563) มีนักเรียนภาษาเยอรมันทั้งสิ้น 44 คน (ม. 4/7 = 18 คน / ม. 5/7 = 14 คน / ม. 6/7 = 12 คน)

[เกรียงไกร ทองชื่นจิต : ครูผู้สอนภาษาฝรั่งเศส] [13 กุมภาพันธ์ 2564]