♦ 4 มกราคม 2558 : เดินทางกลับจากภูเก็ต ถึง นครปฐม ... แวะสะพานสารสิน และผ่านสวนโมกขพลาราม (วัดของพระพุทธทาส) อ. ไชยา สุราษฎร์ธานี ...

Mis à jour (Lundi, 05 Janvier 2015 16:57)