Learning English Together เรียนภาษาอังกฤษด้วยกัน
เว็บไซต์เรียนภาษาอังกฤษนี้จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมสื่อ และ ลิ๊งค์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ภาษา และ วัฒนธรรม ของประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ และของผู้คน ที่ใช้ภาษาอังกฤษ ในการสื่อสาร ในการทำงาน ฯลฯ ...
 เรียนภาษาอังกฤษกับพี่แอน : Welcome on Board 
[ตอน 1] [ตอน 2] [ตอน 3]
 In the garden - Vocabulary [จาก ToLearnEnglish.com]
 49 reasons to fly Thai : เรียนศัพท์อังกฤษจากโฆษณา
 At the Airport [Vocab] : น.ร. ชั้น 6/6 และ 6/7 ปี 2552
 Brisk Walking [Powerpoint]
Dynamic English เรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง ระดับ 1 (Facebook) (แนะนำเป็นอย่างยิ่ง : มีคำอธิบายประกอบ)
 Dynamic English เรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง ระดับ 1 (Youtube) [Lesson 1] [Lesson 2] [Lesson 3] [Lesson 4] [Lesson 5] [Lesson 6] [Lesson 7] [Lesson 8] [Lesson 9] [Lesson 10] 
 
Last update : 16th July 2023